• srikrungchannel@gmail.com
  • 065-423-2425

แหล่งการเรียนรู้

แหล่งการเรียนรู้

เพราะสินค้ามีการแข่งขันในท้องตลาดค่อนข้างสูง และไม่สามารถเรียนรู้จากที่ไหนได้ง่าย ผู้นำจึงเน้นการสร้างความรู้ ด้วยการใช้ ไลน์คอนเฟอร์เร้นท์ ระบบซูม และช่องทางอื่นๆ ไม่ว่าจัดประชุมที่สาขา หรือสัมมนาตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ความรู้ สร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิก

แบ่งปันสิ่งนี้

ดูอนิเมะ